Den Norske Forening

Forord

Dette lille skrift er en frukt av lesning og leting, ikke av forskning - den korte tid som har vært gitt meg, har ikke levnet noen mulighet for virkelige studier i emnet, som er like stort og omfattende som det er lokkende. Nordmenn i København, det er et tema som umiddelbart utløser mange og muntre assosiasjoner fra gammel og ny tid, ja det er faktisk et tema som går tvers igjennem hele var historie fra sagatiden til i dag.

Om man i forste omgang bare vender seg til historieskrivningen, til biografier og memoarer og brevsamlinger, finner man et veldig materiale som belyser vårt emne. Jeg har i stor utstrekning måttet bygge på dette hovedmateriale, men har dessuten i den grad jeg har overkommet det, søkt i Den norske Forenings arkiver, i private utklippsbøker og avisenes årganger, og intervjuet endel av de eldre norske københavnere.

Når det gjelder den historiske litteratur, er enkelte perioder og enkelte norske Københavner-grupper inngående beskrevet, det gjelder f. eks. Holbergs tid og Det norske Selskabs tid, delvis også de senere norske forfatteres og andre kunstneres liv og ferd i Kongens By, mens det derimot er skrevet lite om andre store grupper som til tider har vært de viktigste innenfor den norske koloni, soldater og sjøfolk og verftsarbeidere på Holmen i eldre tid, norske embedsmenn i det kongelige embedsverk i foreningstiden, norske håndverkere, kjøpmenn og forretningsfolk i nyere tid.

Her ville arkivstudier sikkert kunne bringe et stort og interessant stoff for dagen, og det ville være å håpe at disse emner i tur og orden og i sin rette tid blir tatt opp av historiske forskere; de vil sikkert hver for seg gi grunnlag for leseverdige arbeider som tilsammen vil komme til å gi en ganske anderledes fyldig og uttømmende skildring av nordrmenns ferd og virke i den gamle og kjære danske hovedstad enn dette kan gi. Men jeg håper at det i sin begrensning likevel kan skissere et tankevekkende bilde av denne saga. Jeg skylder en varm takk for hjelp og materiale og gjestfrihet fra en lang rekke nordmenn i København - listen ville bli for lang om jeg trykket den her. - En enkelt hjelper og rådgiver må jeg imidlertid få lov til å nevne, og takke spesielt: professor Francis Bull.

Mentz Schulerud

© 2008 - 2019 Den Norske Forening